FÖRETAGSTJÄNSTER:


Hälsokontroll/Friskprofil: Kartlägg hälsoläget på din personal genom en hälsokontroll/friskprofil innefattande blodvärde, blodsocker, blodfetter,blodtryck, längd, vikt, BMI, midjemått, syntest, hälsoenkät, hälsosamtal med sjuksköterska. Lägg till vid behov: hörseltest,lungtest. Skriftlig rapport till arbetsgivaren på personalens hälsoläge för arbetsmiljöinsatser (grund för SAM-systematiskt arbetsmiljöarbete).Nyanställningsundersökning: Prover enligt ovan i "Hälsokontroll/Friskprofil" ingår i nyanställningsundersökning, samt möjlighet att lägga till drogtest i urin och kontroll av alkohol i blodprov. Intyg skickas till arbetsgivare efter bedömning utifrån individens hälsodokument/provsvar.Lagstadgade medicinska kontroller i arbetslivet: Arbetsmiljöverkets författningssamling gällande medicinska kontroller utfärdas av specialistläkare i företagshälsa:

Härdplastintyg

Kvarts/asbest/fibrosframkallande damm intyg

Nattarbetsintyg

Livsmedelsintyg

Radiologintyg

Höjdintyg

samt övriga relevanta intyg avseende tjänster i arbetet t ex friskintyg för utlandstjänst mm.Rehabiliteringsärenden: Support inom rehabfrågor, rehabärenden, rehabmöten av rehabkoordinator, företagsläkare, företagssköterska, beteendevetare, företagsergonom beroende på ärende.Arbetsmiljö: Support vid skyddsronder, teknisk support t ex bullermätningar, damm mätningar mm, support vid systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildningar, ergonomigenomgång med mera.


UTBILDNING: (Föreläsningar som kan skräddarsys för ert företag eller förening, anmäl med intresse till e-post info@egenvardskliniken.se)

Hälsohjulet: Vilka  faktorer påverkar vår hälsa? Fysisk, mental, andlig och känslomässig aspekt i en helhet. Här får du förståelse för vilka faktorer som samverkar och/eller hindrar din hälsa och vad du kan göra för att utveckla ditt välmående.


Sömnskola: Svårt att sova? Få ökad kunskap kring sömnmönster, sömnhygien, sömnmediciner, forskning kring sömn och vilka lösningar du kan använda dig av för att sova bättre.Stress skola: Lär dig mer om stress och hur du kan påverka din stress utifrån ett helhetsperspektiv.Organisatorisk och social arbetsmiljö: Arbetsmiljöverkets författning AFS 2015:4

Utbildning- för arbetsgivare, chefer, mellanchefer, arbetsmiljöombud och anställd personal med information kring denna författning som började gälla mars 2016. Helt enkelt, hur vill vi ha det på vår arbetsplats? Både kortare och längre utbildningar.


Administrationskunskap: Gör vi rätt saker, jobbar vi strukturerat, effektivt, lönsamt och smart? Kan jag undvika ohälsa genom bättre struktur i mitt arbete? Utbildningen för tjänstemän och kvinnor inom administration/reception/ekonomi m fl. Ledarskapsutveckling för chefer: Effektivt ledarskap utifrån hjärnforskning och beprövade metoder, neuroledarskap, med möjlighet till coaching individuellt efter utbildningen. Utbildningen kan skräddarsys efter ert företags behov och önskemål.